Wybrane zagadnienia ze statutu przedszkola

Organami przedszkola są:

  • Dyrektor przedszkola
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców

Rada Rodziców:

  • Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola.
  • Zadaniem Rady Rodziców jest :

–  Organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i zadań statutowych przedszkola,

– Gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności przedszkola oraz ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,

– Zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola.

Rodzice mają prawo do:

1)     znajomości zadań wynikających z koncepcji pracy przedszkola, realizacji podstawy programowej, programu wychowania przedszkolnego, planu pracy przedszkola, statutu, z  którymi zapoznawani są przez dyrektora lub nauczyciela na pierwszym zebraniu organizowanym  na początku września każdego roku szkolnego,

2)     znajomości tematów realizowanych w danym oddziale,

3)      rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju,

4)      uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka,  aby mogli  je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,

5)      wyboru podręczników pomocniczych,

6)      uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

7)      wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków  z obserwacji pracy przedszkola,

8)      wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola  w formie pisemnej lub ustnej,

9)     uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci dostępu  do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania  ich dzieci,

10)  wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych,

11)  partnerskiego współdziałania  i aktywnego  wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy przedszkola.

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

1)      wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, poszanowaniem godności dziecka,

2)      starać się wzmacniać wysiłki przedszkola skierowane  na wszechstronny rozwój wychowanków,

3)      dbać o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola, informować nauczyciela wychowawcę o przyczynach nieobecności dziecka,

4)      usprawiedliwiać w formie pisemnej nieobecność dzieci  5,6 – letnich,

5)      przyprowadzać i odbierać dziecko przez nich samych lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

6)      angażować się, jako partnerzy, w działania przedszkola, aktywnego udziału w wyborach i współdziałaniu w Radzie Rodziców,

7)      informować nauczycieli i dyrektora o sprawach mogących mieć wpływ  na zachowanie i postępy dziecka.

8)      przestrzegać niniejszy statut,

9)      zaopatrzyć dziecko w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

10)  respektować uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców,

11)  terminowo uiszczać odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

12)  niezwłoczne zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

13)  wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej  dziecka,

14)  wypełniać obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są do:

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego,

2)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

3)      pisemnego usprawiedliwiania nieobecności  dziecka w przedszkolu.

Nie spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji  w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przez nie spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca w co najmniej 50%.